Предмет

1. Настоящият документ представлява общите условия или условията на ползване на www.velomasters.bg, които уреждат правилата за използването, включително сключването на покупко-продажба с този електронен магазин

Продавач

2. Вуелта България ЕООД е дружество със седалище в България, Русе, улица Бистрица №4, Търговския регистър на България ЕИК 117607906 и идентификационен номер по ДДС в България: BG117607906.

3. Вуелта България ЕООД администрира сайта и електронния магазин www.velomasters.bg. Вуелта България ЕООД щe бъде наричано за краткост по-долу velomasters.bg.

4. Можете да се свържете с velomasters.bg на посочения по-горе адрес, на телефон 089 339 0013 или на и-мейл info@velomasters.bg.

Дефиниции

5. Продавач – velomasters.bg.

6. Сайт – домейна velomasters.bg и неговите поддомейни.

7. Клиент – всяко физическо или юридическо лице или друго правно образувание, което използва сайта velomasters.bg по какъвто и да е начин, включително но не само като го разглежда, прави поръчки от него, купува, връща стоки и др.

8. Акаунт – раздел от Сайта, формиран от имейл адрес и парола, който позволява на Клиента да изпрати Поръчката и който съдържа информация относно Клиента и историята на някои от действията му в Сайта (Поръчки, данъчни фактури и др.)

9. Поръчка – електронен документ, представляващ комуникационна форма между Продавача и Купувача, чрез който Купувачът заявява на Продавача, през Сайта, намерението си за закупуване на Стоки и Услуги от Сайта.

10. Стоки и Услуги – всеки предмет на договора за покупко-продажба от Сайта.

11. Кампания – всяко търговско съобщение, целящо популяризирането на определени Стоки и/или Услуги, които се предлагат в ограничени наличности, освен ако в търговското съобщение изрично не е упоменато обратното, за определен период от време, посочен от Продавача.

12. Договор – представлява сключения от разстояние договор между Продавача и Купувача за покупко-продажба на Стоки и/или Услуги от Сайта, неразделна част от който са настоящите общи условия за ползване на Сайта.

13. Съдържание

 • цялата информация на Сайта, която е достъпна чрез връзка с интернет и използване на уред, имащ връзка с Интернет;
 • съдържанието на всяко съобщение от страна на Купувача към Продавача, изпратено посредством електронни средства и/или всякакви други достъпни комуникационни средства;
 • всякаква информация, предоставена по всякакви начини от страна на служител/сътрудник на Продавача, на Купувача чрез електронни или други средства за предаването й от разстояние;
 • информацията, свързана със Стоките и/или Услугите и/или прилаганите тарифи от Продавача в определен период от време;
 • информацията, касаеща Клиентите и свързана със Стоките и/или Услугите и/или приложимите тарифи от трети лица, с които Продавачът има сключени под някаква форма партньорски договори;
 • данни относно Продавача или други данни, отнасящи се до него.

14. Бюлетин – средство за периодично информиране за предлаганите от Продавача Стоки и Услуги и промоции, изпращан по електронен път чрез електронна поща или SMS, без то да ангажира или обуславя отговорността на Продавача относно съдържащата се в него информация.

15. Транзакция – действието от страна на velomasters.bg възстановяване на сума на Купувача в резултат на разваляне или неосъществяване на договор за покупко-продажба от Сайта, осъществявано единствено по банков път.

16. Спецификации – всички характеристики и/или описания на Стоките и Услугите, така както са посочени в описанието им.

17. Ревю – писмена оценка от страна на притежателя или ползвателя на продукт или услуга, редактирана оценка основаваща се на личния опит и уменията на оценяващия да прави качествени коментари и да каже дали продуктът или услугата отговаря или не на посочените от производителя характеристики.

18. Рейтинг – метод на изразяване на нивото на задоволство на даден Потребител/Клиент/Купувач по отношение на определен продукт. Рейтингът се изразява под формата на звезди, като всеки продукт може да получи оценка от една до пет звезди. Тази степен на удовлетвореност винаги ще бъде придружена с рецензията написана от Потребителя/Клиента/Купувача на даден продукт или услуга.

19. Коментар – оценка или критична забележка, на края на едно Ревю или на друг коментар.

20. Въпрос – Форма на обръщение към други Потребители/Клиенти/Купувачи с цел да се получи информация относно продуктите или услугите на съответната страница.

21. Отговор – писмена информация, която е предадена на Потребителя/Клиента/Купувача, който е задал въпрос в сайта, на страницата на определен продукт. Отговорът представлява обяснение предоставено от някой Потребител/Клиент/Купувач на друг Потребител/Клиент/Купувач в рамките на един диалог

Общи положения

22. Общите условия на velomasters.bg са задължителни за всички потребители на САЙТА.

23. Всяко използване на този САЙТ означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването му и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

24. Общите условия могат да бъдат променени едностранно от velomasters.bg по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички потребители/клиенти.

25. velomasters.bg има право да извършва промени на условията за ползване по всяко време по собствено усмотрение или ако те са наложени по силата на влязъл в сила нормативен акт. Възможно е те да имат ретроактивно действие по отношение на вече доставени и потвърдени поръчки.

26. Във всеки един случай на промяна на общите условия velomasters.bg ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Сайта. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Сайта при всяко негово ползване.

27. Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Сайта се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или приложимостта на останалите разпоредби.

28. velomasters.bg полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в САЙТА. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, velomasters.bg уточнява, че изображенията на продуктите имат информативен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията, поради промяна на характеристиките или дизайна им.

29. Характеристиките или цените на продуктите, описани в САЙТА, могат да бъдат промянени от velomasters.bg по всяко време и могат да съдържат грешки.

30. Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от velomasters.bg се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

31. Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в САЙТА.

32. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове. velomasters.bg не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

Слючване на договор

33. Чрез регистрацията на Поръчка в сайта, Купувачът се съгласява по телефона или имейл да заяви желанието си да получи съответната Стока или Услуга от Продавача срещу заплащане.

34. Продавачът ще Ви изпрати уведомление за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление Продавачът прави по електронен път (имейл) или по телефона.

35. В този смисъл Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки или да не изпълни част или всички Услуги от Поръчката по свое усмотрение включително, но не само поради изчерпване на складовата им наличност или промяна на цената. При всички случаи Продавачът уведомява за това Клиента чрез имейл или по телефона. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката или Услугата.

36. Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на получаването от страна на Клиента на електронната му поща и/или чрез SMS, изпратен на телефна му на уведомление от страна на Продавача, че е готов да изпрати Стоката от Поръчката или да предостави Услугата.

37. Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и заявената и предоставена информация от Купувача в Сайта. Всеки договор ще бъде придружаван от гаранционен сертификат, издаден от Продавача или от негов доставчик за закупените Сток.

Политика за онлайн продажба

38. Достъпът до сайта velomasters.bg с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

39. velomasters.bg си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на velomasters.bg по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към отдел „Връзки с клиенти“ на velomasters.bg, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. velomasters.bg не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

40. Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с velomasters.bg на посочените адреси в раздел „контакти” на сайта. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от сайта или игнорирани. Продавачът има свободата да обработва получената от Клиента информация без да е необходимо да мотивира действията си във връзка с това.

41. Комуникацията с Продавача може да се осъществи чрез директна с него връзка или на посочените на сайта адреси в раздел „Контакт”. Продавачът има свободата да борави с получената информация без да бъде необходимо да се обосновава за това.

42. velomasters.bg може да публикува рекламна или промоционална информация за Стоките и/или Услугите и/или за предлаганите от него или от неговите партньори промоции, за определен период от време, както и информация за стоковите наличности.

43. Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

44. В случай на онлайн плащания или плащания в банка, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача по повод на самата трансакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента, в случаите в които валутата е различна от BGN. Разходите, свързани с подобни плащания са единствено за сметка на Купувача.

45. Всички изображения, поместени на Сайта имат единствено цел да създадат известна представа за типа на предлаганата Стока/Услуга, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките или Услугите в Сайта (статични/динамични изображения/ мултимедийни презентации/ т.н.) да не отговарят на външния вид на съответната Стока или да създават грешно впечатление за предлаганата Услуга. Клиентът няма право да търси каквато и да е отговорност на Продавача за такива несъответствия.

46. След 14 (четиринадесет) дни от момента на закупуването на една Стока или Услуга, ще се поиска от Купувача да направи Рецензия относно закупената Стока или Услуга. Искането ще бъде изпратено на регистрираната електронна поща на Акаунта. По този начин, Клиентът допринася за информирането на други възможни Потребители/Клиенти/Купувачи на Сайта и се включва активно в развиването на нови Услуги и в по-подробното описание на характеристиките на Стоките.

Замяна на продукт

47. Моля върнете желаните от Вас артикули за замяна (в срок от 14 дни), като ни изпратите първо имейл с посочена причина и желание с кои артикули да бъдат заменени. Необходимо е да ни предоставите данни за обратна пратка (имена, адрес и телефон), както и лична банкова сметка с трите ви имена при необходимост за възстановяване на разлика в сумата ако има такава. Стоката се изпраща обратно на адрес - гр. Русе бул. "Цар Освободител" №10 или офис на Еконт "Халите" с опция за преглед. Приемат се обратно артикули, които са в търговски вид, без забележки по тях след получаването им. Връщането на артикулите е за сметка на клиента.

Условия за връщне на закупени стоки

48. Условията се прилагат за всички продукти закупени от онлайн магазин на интернет адрес https://www.velomasters.bg/. В рамките на 14 дни можете да върнете или замените неизползваната и в оригинална опаковка стока. За връщането на продукта може да посетите нашия физически магазин или да заявите вашето желание в писмена форма на e-mail info@velomasters.bg. Писмото трябва да съдържа вашите имена, телефон за връзка и артикула който желаете да върнете (Молим да посочите причината за връщането на продуктите). При одобрение ще възстановим стойността на продукта по банков път или с наложен платеж. За допълнителна информация, можете да се свържете с нас на телефон 089 339 0013. Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от доставчика защитни стикери и други означения. При неизпълнение на посочените условия доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатената от потребителя сума.

49. Ако не се спази срокът от 14 дни, магазин velomasters.bg не може да приеме връщане или замяна на продукт. Максималният срок за връщане или замяна на продукта е четиринадесет (14) календарни дни от датата на получаване.

50. Стоката се изпраща обратно на адрес - гр. Русе бул. "Цар Освободител" №10 или офис на Еконт "Халите". Клиентът запалаща всички разходи свързани с транспортирането на продукта.

51. При необходимост от връщане на платени с карта или банков превод сума, ще бъде възстановена с превод по лична сметка. 

52. При необходимост от връщане на платени с наложен платеж суми се възстановяват по лична банкова сметка

Използване на подизпълнители

53. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

Право на интелектуална и индустриалната собственост

54. Продавачът има право да използва подизпълнители за изпълнението на Услугите, предлагани в Сайта без да е необходимо да уведоми или получи съгласието на Купувача за това. Продавачът ще носи отговорност за действията на тези подизпълнители като за свои.

55.velomasters.bg има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин със Сайта, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни лицензии или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

56. Нищо в сключения между velomasters.bg и Клиента договор от разстояние няма да се счита като разрешение от страна на velomasters.bg последният да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по каквото и да е начин каквато и да е част от Съдържанието, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на Сайта или описанията на Стоките или Услугите по какъвто и да е начин, включително чрез въвеждането на каквото и да било външно за сайта съдържание, премахването на знаците, обозначаващи правото на собственост на velomasters.bg върху Съдържанието. Клиентът няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на velomasters.bg.

57. Всякакво Съдържание, до което Клиента има достъп, независимо от средствата за това, е предмет на регулиране от настоящите общи условия.

58. Клиентът може да копира, прехвърля и/или използва Съдържанието само за лични нетърговски цели, само в случаите, в които това не противоречи на предвиденото в настоящата глава от този документ.

59. Клиентът има право да използва Съдържанието за търговски цели единствено и само, ако е получил писменото съгласие на velomasters.bg за това и само до частта от Съдържанието, до начина и степента на използването й, както и във времевите граници, за които това съгласие е дадено изрично. Всяко последващо или различно използване на Съдържанието ще се счита за нарушаване на настоящия договор между velomasters.bg и Клиента и за нарушаване на правата на интелектуална собственост на velomasters.bg, който има право да потърси отговорността на Клиента за това.

60. Простото изпращане до Клиента или рефериране към Съдържанието или части от него от страна на velomasters.bg няма да се счита за съгласие от страна на velomasters.bg да позволи на Клиента да използва Съдържанието или части от него за свои цели, различни от личните му нужди, независимо от средството за комуникация, използвано от velomasters.bg.

61. Забранена е всякаква употреба на Съдържанието за други цели освен изрично позволените в настоящите общи условия или в друго изрично писмено съгласие, дадено от velomasters.bg.

Поръчка

62. Клиентът може да прави Поръчки на Сайта чрез добавянето на желаните Стоки и/или Услуги в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Сайта, за да завърши и изпрати съответната Поръчка. Поръчки по телефона се правят по изключение, когато е налице технически проблем.

63. Всяка добавена в количката за покупки Стока и/или услуга е достъпна за покупка в рамките на наличните количества. Добавянето на една Стока и/или Услуга в количката за покупки, без да бъде приключена, не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката/Услугата.

64. Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършената си и изпратена на Продавача поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

65. С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на Продавача да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

66. Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. Анулирането на поръчката не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането й в следните случаи:

 • 66.1 неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;
 • 66.2 осъществяване на паричната трансакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания
 • 66.3предоставените от Клиента данни в Сайта са непълни и/или грешни.

67. Продавачът има право да забави възстановяването на сумата в случаите на отказ от сключен Договор до получаването на продадените Стоки или до получаването на доказателство, че са били изпратени, в случай, че не е предложил да вземе сам Стоките, което от двете събития настъпи по-рано.

68. В случай, че поръчана и предварително платена Стока и/или Услуга от Клиента не може да бъде доставена/предоставена от Продавача, то последният ще информира Клиента за това и ще възстанови по сметката на Клиента платената вече Стока и/или Услуга, в срок от 7 (седем) дни от датата, на която Продавачът е установил този факт или от датата, на която Купувачът е изразил ясно желанието си за прекратяване на Договора.

Стоки/Услуги, за които клиентът няма право на отказ

69. Клиентът няма право да се откаже от сключения Договор в следните случаи:

 • при предоставяне на услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца доставката на Стоки;
 • при доставка на стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, които не могат да бъдат контролирани от търговеца и които могат да настъпят по време на срока за упражняване правото на отказ;
 • при доставка на стоки, изработени по поръчка на Клиента или съобразно неговите индивидуални изисквания, т.е. при доставката на Стоки, изработени по поръчка на Клиента;
 • при доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност; при доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • при доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Поверителност

70. Клиентът се съгласява, че предоставяйки каквито и да е свои лични или други данни на Продавача, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последният за всякакви законосъобразни цели, независимо дали са свързани с без да е необходимо Продавачът да иска съгласието на Клиента за обработването им във всеки отделен случай.

71. Клиентът няма право да прави публични декларации, изявления или друг вид публични разкрития относно Поръчката или Договора без предварителното писмено съгласие на Продавача.

72. Клиентът се съгласява да предостави на velomasters.bg неограничен по обем и време достъп върху всякакви материали и информация, които изпраща на Продавача чрез или във връзка със Сайта, независимо дали е направил Поръчка и осъществил сделка през Сайта. Продавачът има правото да използва, възпроизвежда, публикува, променя, предава и разпространява тази информация или материали. Клиентът изрично се съгласява, че Продавачът може свободно да използва и обработва за свои цели идеите, концепциите или ноу-хауто, които Клиентът му предоставил по какъвто и да е начин през или във връзка със Сайта или действията/бездействията, които Клиентът е осъществил през или във връзка със Сайта. velomasters.bg няма задължение да пази така получената информация като поверителна, доколкото това не му се вменява в задължение от действащото законодателство.

73. С предоставянето на свои данни на Продавача (включително и-мейл) Клиентът дава изричното си съгласие с него да се свързват velomasters.bg или трети лица, които са партньори на velomasters.bg и са доставчици на маркетинг услуги, държавни, общински или неправителствени агенции или дружества от сферата на застраховките, когато това е предвидено от конкретното законодателство, както и други дружества, с които velomasters.bg може да разработи общи програми за офертиране на Стоките и/или Услугите на пазара и др.

Реклама

74. Бюлетините на velomasters.bg, съдържащи информация за търговски отстъпки и други промоции, се изпращат от velomasters.bg.

75. Отказа си от получаване на Бюлетин Клиентът може да изрази по всяко време използвайки специалния линк, намиращ се във всеки Бюлетин или по телефона на номер 089 339 0013.

76. Отказът за получаване на Бюлетини не означава автоматичен отказ от даденото съгласие за сключване на настоящия договор.

Фактуриране плащане

77. Цените на Стоките и Услугите, обявени в сайта www.velomasters.bg са крайни и включват ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото законодателство.

78. Цената, начинът на плащане и срокът за плащане при издаване на проформа фактури са посочени във всяка Поръчка.

79. Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото законодателство.

80. Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доствени Стоки / предоставени Услуги въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

81. velomasters.bg издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока и/или Услуга, предлагана на Сайта от velomasters.bg. Клиентът е съгласен да получава фактурата става физически заедно със Стоката, както и по електронен път на и-мейла, посочен от Клиента в Акаунта му или чрез качването й в самия Акаунт. В случай, че тези платежни документи не са достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса sales@velomasters.bg.

82. С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

83. Клиентът ще разполага със запис на издадените му от velomasters.bg фактури в Акаунта си, като може да ги съхрани или архивира във всеки един момент.

Доставка на стоки

84. Продавачът се задължава да доставя поръчаните и купени Стоки чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Купувача или в офис на куриерската фирма, в зависимост от избора на Клиента.

85. Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи.

86. Продавачът ще извършва доставката на Стоките и предоставянето на Услугите само на територията на България. Доставката е безплатна за Клиента.

87. Детайлите по отношение на доставката на Стоките/Услугите включително, но не само тези относно срока на доставка/изпълнение не представляват договорно задължение от страна на Продавача за извършването на съответната доставка/изпълнението на съответната Услуга на конкретна дата. Съответно Клиентът няма право на каквото и да е обезщетение в случай, че датата, на която е било обявено от Продавача, че ще достави Стоката или ще извърши Услугата не е спазена.

Гаранции

88. Продавачът предлага всички Стоки на Сайта с гаранция за съответствие на стоката с Договора в съответствие с действащото законодателство и гаранционната политика на съответния производител или официален дистрибутор на Стоката. Изключение правят някои категории стоки, които поради естеството си не могат да имат гаранция.

89. Гаранционните сертификати, издадени от самия velomasters.bg ще се изпращат на Клиента на хартиен носител.

90. Купувачът е длъжен да актуализира регулярно данните в Акаунта си и да ги преглежда преди всяка поръчка, тъй като Продавачът ще ги използва при попълването и издаването на гаранционния сертификат. Купувачът следва да има предвид, че Продавачът няма да преиздава гаранционни сертификати, издадени въз основа на грешни или стари данни, които първият не е актуализирал, което ще доведе до отпадане на гаранцията за съответните продукти.

Гаранции

91. В случай, че Купувачът не уведоми velomasters.bg за липсата на гаранционния сертификат в рамките на максимум 48 (четиридесет и осем) часа от получаването на стоката, на имейл адрес info@velomasters.bg. ще се счита, че такъв е бил предоставен от Продавача.

Гаранционни условия за велосипед: 

 • С настоящата гаранция „Вуелта България“ ЕООД предоставя гаранционен срок от 24 месеца /от датата на покупка/ за закупените от магазин „ВЕЛОМАСТЪРС“ велосипеди.
 • Гаранцията, предоставяна от „Вуелта България“ ЕООД е валидна само и единствено при условие, че всички ремонтни дейности през периода на гаранцията се извършват в сервиза на магазин „ВЕЛОМАСТЪРС“ гр. Русе, бул. “Цар Освободител“10.
 • При констатирани несъответствия потребителят е длъжен да върне велосипеда в търговския обект от който е закупен заедно с гаранционната карта и платежен документ. За документ за покупка се считат: Фактура; Касова бележка или Касова бележка от куриер, в случай на плащане с Наложен платеж.
 • Гаранционната карта трябва да бъде надлежно попълнена с всички необходими данни.
 • В гаранционната карта търговецът задължително записва индивидуалния номер на рамката. Според изискванията на ЕС и световен стандарт за безопасност EN ISO 4210-2:2014 рамката трябва да е видимо и постоянно маркирана с индивидуален номер, на достатъчно видимо място.
 • При връщане или замяна на продукт, клиента трябва да попълни “Формуляр за упражняване право на отказ” а при рекламация „Протокол за рекламация“ и да го изпрати на електронен адрес info@velomasters.bg

Гаранцията не покрива:

 • Поддръжка на велосипеда
 • Ремонти, които произлизат от нормално износване (външни гуми, износване на спирачки, вериги, венец, средно движение, ръкохватки, педали, изкривяване на капли и др.)
 • Дефекти възникнали при транспорт на велосипеда
 • Корозия
 • Дефекти, неизправности или повреди, които произлизат от небрежност, неправилна поддръжка, инциденти, катастрофи, злоупотреба, както и натоварване над допустимото максималното тегло на колоездача.
 • Дефекти, неизправности или повреди, които са възникнали при велосипедни състезания, екстремно каране, скачане на рампи, акробатични изпълнения и други рискови условия за ползване
 • Ползване на велосипеда извън неговото предназначение
 • Кражба на велосипеда
 • Дефекти или неизправности възникнали с природни бедствия

В тези случаи, потребителят единствен носи всички рискове от нараняване, повреди и други загуби, които могат да възникват при подобна употреба.

Гаранцията се счита за анулирана и не може да се приложи с следните случаи:

 • Лошо поддържане и небрежно отношение към велосипеда и съхранение в неподходяща среда
 • Неразрешени боядисвания и хромиране
 • Монтиране на несъвместими с велосипеда компоненти
 • Ремонти, които са извършени от неоторизирани сервизи и лица
 • Счупвания и дефекти, които произтичат от неправилното използване на велосипеда
 • Катастрофи, удари и падания

Гаранцията НЕ СЕ ПРИЗНАВА в следните случаи:

 • Липса на необходимите документи – гаранционна карта и документ за покупка (Фактура; Касова бележка или Касова бележка от куриер, в случай на плащане с Наложен платеж)
 • Неправилно или непопълнена гаранционна карта

Как да изискаме рекламация?

Предоставяне на:

 • Две имена
 • Адрес
 • Телефон
 • Документ за покупка (Фактура; Касова бележка или Касова бележка от куриер, в случай на плащане с Наложен платеж)
 • Точна информация за проблема

При рекламация клиента връща продукта в магазин „Веломастърс“ гр. Русе бул. „Цар Освободител“ №10 или до офис на ЕКОНТ „Халите“ гр. Русе без наложен платеж и за негова сметка.

Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друга по-скъпа стока, когато „Вуелта България“ЕООД приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на три месеца от предявяване на рекламацията.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за връщане на сумата за закупената стока или нейната замяна след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията и е налице следваща поява на проблем или несъответсвие на стоката.

Извършения ремонт на стоката се отразява в гаранционната карта. Ремонтираният велосипед се предава на потребителя и качеството на извършения ремонт се демонстрира пред потребителя (ако това е възможно).

Извънгаранционни условия за връщане на продукта:

Клиентът има право да върне продукта в срок от 14 дни ( ако продукта е закупен от онлайн магазин www.velomasters.bg ), като задължително представи прилежащите към него документи, доказващи закупуването на стоката (фактура, товарителница, касова бележка от куриер, гаранционна карта и/или касова бележка).

При връщане на продукт ( ако продукта е закупен от онлайн магазин www.velomasters.bg ) сумата се възстановява по банков път след спазване на условията. За целта е необходимо клиентът да предостави банкова сметка с име на титуляра. Тя трябва да бъде изпратена на имейл адрес info@velomasters.bg

Продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка и да няма следи от употреба. Клиентът заплаща всички разходи свързани с транспортирането на продукта до магазин „Веломастърс“ или офис на ЕКОНТ „Халите“ гр. Русе.

Гаранционни условия за тротинетка:

 • С настоящата гаранция „Вуелта България“ ЕООД предоставя гаранционен срок до 6 месеца срещу производствени дефекти /от датата на покупка/ за закупените от магазин „ВЕЛОМАСТЪРС“ тротинетки съгласно гаранционните условия на производителя.
 • Гаранцията, предоставяна от „Вуелта България“ ЕООД е валидна само и единствено при условие, че всички ремонтни дейности през периода на гаранцията се извършват в сервиза на магазин „ВЕЛОМАСТЪРС“ гр. Русе, бул. “Цар Освободител“10.
 • При констатирани несъответствия потребителят е длъжен да върне тротинетката в търговския обект от който е закупена заедно с гаранционната карта и документа за покупка (фактура, касова бележка или касова бележка от куриер, в случай на плащане с наложен платеж).
 • Гаранционната карта трябва да бъде надлежно попълнена с всички необходими данни.
 • При връщане или замяна на продукт, клиента трябва да попълни “Формуляр за упражняване право на отказ” а при рекламация „Протокол за рекламация“ и да го изпрати на електронен адрес info@velomasters.bg

Гаранцията не покрива: 

 • Пукване, сцепване, окривяване и драскотини по отделните компоненти или на цялата тротинетка в следствие на установено ползване на продукта.
 • Модификации, които са извършени несъобразно техническите параметри на продукта и не са част от оригиналните съставни елементи.
 • Дефекти възникнали при транспорт на тротинетката
 • Дефекти, неизправности или повреди, които произлизат от небрежност, неправилна поддръжка, инциденти, катастрофи, злоупотреба, боядисване както и натоварване над допустимото максималното тегло на райдъра.
 • Дефекти, неизправности или повреди, които са възникнали при състезания, екстремно каране, скачане на рампи, акробатични изпълнения и други рискови условия за ползване
 • Дефекти или неизправности възникнали при природни бедствия
 • Кражба на продукта

Гаранцията НЕ СЕ ПРИЗНАВА в следните случаи:

 • Липса на необходимите документи – гаранционна карта и документ за покупка (фактура, касова бележка или касова бележка от куриер, в случай на плащане с наложен платеж)
 • Неправилно или непопълнена гаранционна карта

Как да изискаме рекламация?

Предоставяне на:

 • Две имена
 • Адрес
 • Телефон
 • Документ за покупка (Фактура; Касова бележка или Касова бележка от куриер, в случай на плащане с Наложен платеж)
 • Точна информация за проблема

При рекламация клиента връща продукта в магазин „Веломастърс“ гр. Русе бул. „Цар Освободител“ №10 или до офис на ЕКОНТ „Халите“ гр. Русе без наложен платеж и за негова сметка.

При връщане на продукт, сумата се възстановява по банков път след спазване на условията. За целта е необходимо клиентът да предостави банкова сметка с име на титуляра. Тя трябва да бъде изпратена на имейл адрес info@velomasters.bg

Потребителят не може да претендира възстановяване на заплатената сума или отбив от цената на друга по-скъпа стока, когато „Вуелта България“ ЕООД приеме да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на три месеца от предявяване на рекламацията.

Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за връщане на сумата за закупената стока или нейната замяна, след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока в рамките на срока на гаранцията и е налице следваща поява на проблем или несъответствие на стоката.

Извършения ремонт на стоката се отразява в гаранционната карта. Ремонтираната тротинетка се предава на потребителя и качеството на извършения ремонт се демонстрира пред потребителя (ако това е възможно).

Извънгаранционни условия за връщане на продукта:

Клиентът има право да върне продукта в срок от 14 дни ( ако продукта е закупен от онлайн магазин www.velomasters.bg ), като задължително представи прилежащите към него документи, доказващи закупуването на стоката (фактура, касова бележка или касова бележка от куриер, в случай на плащане с наложен платеж)).

При връщане на продукт ( ако продукта е закупен от онлайн магазин www.velomasters.bg ) сумата се възстановява по банков път след спазване на условията. За целта е необходимо клиентът да предостави банкова сметка с име на титуляра. Тя трябва да бъде изпратена на имейл адрес info@velomasters.bg

Продуктът трябва да е в оригиналната си опаковка и да няма следи от употреба. Клиентът заплаща всички разходи свързани с транспортирането на продукта до магазин „Веломастърс“ или офис на ЕКОНТ „Халите“ гр. Русе.

Прехвърляне на собствеността

92. Собствеността на Стоките ще бъде прехвърлена с предаването им на Купувача, след извършване на плащането от негова страна. Предаването на Стоката ще се удостоверява с подписа на Купувача на транспортния документ, предоставен от куриера.

Условия за плащане с карта

93. Приемани карти: MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron, VPAY

94. Рестрикции:

 • 94.1. Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или MasterCard SecureCode.
 • 94.2. Моля, проверете дали вашата карта е отворена от вашия издател за трансакции в Интернет
 • 92.3. Максималната сума за трансакция е 10 000 лева.

95. Данни, които трябва да попълните за плащане с карта:

 • 95.1. Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)
 • 95.2. За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола.нтернет

96. Условия за успешна трансакция с карта:

 • 96.1. Успешна автентикация на клиента, ако картодържателя е регистриран в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode
 • 96.2. Успешна авторизация на трансакцията.

Политика за защита на личните данни

97. Kартови данни и автентикационни данни

 • 97.1. Ние нямаме достъп до вашите картови данни, а само обслужващата банка.
 • 97.2. Ние нямаме достъп до вашите автентикационни данни, а само банката издател на картата.
 • 97.3. Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSL протокол за криптиране на връзката между вашия компютър и платежната страница на обслужващата ни банка.
 • 97.4. Автентичността на вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)
 • 97.5. В допълнение, за идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

98. Kлиентски данни необходими за осъществяване на контакт и доставка:

 • 98.1. Трите ви имена
 • 98.2.  Адрес за доставка
 • 98.3. Телефон
 • 98.4. Валиден E-mail адрес

99. Данните Ви се съхраняват и ползват единствено във връзка с направената от Вас поръчка.

Отговорност

100. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача или от трети лица вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача

101. Във всички останали случаи отговорността на Продавача е ограничена максимум до стойността на поръчаната и платена Стока.

Обработка на лични данни

102. Целта на събирането на данните е: уведомяването на Клиентите относно информацията в техните Акаунти, уведомяването на Купувачите относно статуса на Поръчките им, оценката на предлаганите Стоки и Услуги, други търговски дейности,рекламиране на Стоките и Услугите, маркетингови, реклама, медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на Клиента.

103. Чрез попълването на данните във формуляра за създаване на акаунт и/или Поръчка, Клиентът декларира и приема безусловно, че неговите лични данни ще бъдат включени в базата данни на velomasters.bg. Всички тези данни да бъдат архивирани, използвани и обработени без териториално и/или времево ограничение от velomasters.bg, партньорите и съдружниците му за дейности като, но не само, търговски дейности, за промоции на продуктите и услугите, маркетинг, реклама, за медийни, административни, изследователски, за проучване на пазара, за следене и наблюдение на продажбите и поведението на потребителя. Също така, Купувачът си дава изричното и недвусмислено съгласие тези данни да могат да бъдат прехвърляни и обработвани от velomasters.bg, негови свързани лица, партньори и други трети лица в страната и чужбина.

104. Всеки Купувач се счита за уведомен с настоящите общи условия, че са му гарантирани правата относно обработката на личните данни и свободното им движение, съответно правото на информираност, правото да променя личните си данни, правото на възражение, правото да не бъдете подложени на еднолично решение, правото да се обърне към съда в случай на нарушение на правата му, гарантирани от Закон за защита на лицата относно обработката на данни с личен характер и свободното движение на тези данни.

105. Купувачът се съгласява и разрешава на velomasters.bg да предоставя личните му данни на други дружества, с които е в партньорски взаимоотношения, но само в случай, че последните са поели задължение да ги съхраняват и обработват в съответствие със закона. Такива дружества са: доставчици на маркетингови услуги, куриери, предоставящи разплащателни/банкови услуги, телемаркетинг или други услуги, предоставяни от дружества, с които velomasters.bg може да развива общи програми за офериране на пазара на предлаганите от него Стоки и Услуги, застрахователни дружества.

106. Чрез попълването на формуляра за Поръчка в Сайта и съответно предоставянето на личните данни, включително и ЕГН, с цел получаване на кредит, Купувачът изразява съгласието си юридическите лица, с които е сключил договор за кредит относно предлаганите Стоки на кредит да обработват личните му данни за справки, съдържащи се в базата данни на съответното лице.

107. Личните данни на Купувача може да бъдат предоставени на прокуратурата, полицията, съдебните институции или други държавни органи, на основание и в рамките на законовите разпоредби и в следствие на изрично отправено искане от тяхна страна за това.

Форсмажорни обстоятелства

108. Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

109. Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.